Podmienky používania webovej stránky

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú lokalitu, ktorá je prístupná z https://epzivica.com/, súhlasíte s týmito Podmienkami používania webovej lokality a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek z týchto podmienok, máte zakázaný prístup na túto stránku. Materiály obsiahnuté na tejto webovej lokalite sú chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.

2. Licencia na používanie

Udeľuje sa povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov na https://epzivica.com/. Webové stránky len na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Ide o udelenie licencie, nie o prevod vlastníckeho práva, a nesmiete: 1. upravovať alebo kopírovať materiály; 1. používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné vystavovanie; 1. pokúšať sa o reverzné inžinierstvo akéhokoľvek softvéru obsiahnutého na https://epzivica.com/. 1. odstraňovať z materiálov akékoľvek upozornenia o autorských právach alebo iných vlastníckych právach; alebo 1. prenášať materiály akejkoľvek inej osobe alebo “zrkadliť” materiály na akomkoľvek inom serveri. To umožní ukončiť https://epzivica.com/ pri porušení ktoréhokoľvek z týchto obmedzení. Po ukončení bude ukončené aj vaše právo na prezeranie a mali by ste zničiť všetky prevzaté materiály, ktoré máte, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti

Všetky materiály na https://epzivica.com/ Webové stránky sú poskytované “tak, ako sú”. https://epzivica.com/ neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani implicitné, a preto sa zrieka všetkých ostatných záruk. Okrem toho https://epzivica.com/ neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa presnosti alebo spoľahlivosti používania materiálov na svojej internetovej stránke alebo inak súvisiacich s týmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach, na ktoré sa odkazuje na tejto stránke.

4. Obmedzenia

https://epzivica.com/ ani jej dodávatelia nenesú zodpovednosť za žiadne škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nemožnosti používania materiálov na https://epzivica.com/. webovej stránky, a to aj v prípade, že https://epzivica.com/ alebo oprávnený zástupca tejto webovej stránky bol ústne alebo písomne upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Revízie a chyby

Materiály uvedené na https://epzivica.com/ Webová stránka môže obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. https://epzivica.com/ nezaručuje, že akékoľvek materiály na tejto webovej lokalite sú presné, úplné alebo aktuálne. https://epzivica.com/ môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojej webovej lokalite. https://epzivica.com/ sa nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

https://epzivica.com/ nepreskúmal všetky stránky, na ktoré odkazuje jeho webová lokalita, a nezodpovedá za obsah žiadnej z takýchto stránok, na ktoré odkazuje. Prítomnosť akéhokoľvek odkazu neznamená, že https://epzivica.com/ danú stránku schvaľuje. Používanie akejkoľvek prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

7. Zmeny podmienok používania

https://epzivica.com/ môže tieto podmienky používania svojej webovej stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že sa budete riadiť aktuálnou verziou týchto podmienok používania.

8. Rozhodné právo

Akékoľvek nároky týkajúce sa https://epzivica.com/ webovou stránkou sa riadi zákonmi Britských Panenských ostrovov bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.